liberalizm

 1. liberalizm anayasalı bir hürriyet düzeni kurmaktır.
  1789 fransız ihtilalindan hemen sonra yayımlanan "insan ve vatandaş hakları demeci" nde; insanların doğdukları andan itibaren, bir takım temel hak ve hürriyete sahip olduğu ortaya koyulmuş ve hükümdarın otoriteside bu haklarla sınırlandırılmaya çalışılmıştır.
  19. yy da bahsedilen liberalizm hareketi cumhuriyetçilik eğili
  mi taşımamaktadır. hükümdar yine hükümdar olarak kalmaktadır.

  kısacası hürriyetçilik demektir.
  (aquatic 11.03.2007 15:39)
 2. fransız ihtilali ile ortaya çıkan hürriyetçilik.
  anayasalı bir hürriyet düzeni kurma amacı güden siyasalbir akımdır.
  (saturniapyrii 10.04.2007 20:51)
 3. rant sisteminin gemiciği...*
  (bugra 26.07.2007 00:01)
 4. (bkz: liberal demokrat parti)
  (sirma sacli pastirma 26.07.2007 00:03)
 5. bireycilik temelinde oluşur.yükselen burjivazinin ekonom ve siyasi çıkarlarına hizmet eden fikr akımıdr.toplum, birey içindir olgusunu ele alır.5 temel ilkesi ; birey ve bireycilik,özgürlük , adalet, akıl, hoşgörüdür.
  (honey 13.03.2008 21:29)
 6. (bkz: laissez faire laissez passer)
  (gri 13.03.2008 22:32)
 7. Gerek ekonomi felsefesinde, gerekse siyaset felsefesinde devlet, toplum ve birey arasındaki tüm ilişkilerde bireyin hak ve özgürlüklerini öne çıkaran; her bireyin vicdan, inanç ve düşünce özgürlüğünün tanınması gerektiğini savunan ekonomik ve siyasal öğretiye liberalizm denir.

  Bu bağlamda, devletin ekonomiye müdahalesinin en alt düzeye çekilmesi gerektiğini savlayan, daha ideal olanın ise devletin bireyler, sınıflar ve uluslar arasındaki ekonomik ilişkilere hiçbir şekilde karışmaması olduğunu öne süren ve somut anlatımını "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" "Laiseez faire laisez passer” sözünde bulan öğreti, iktisadi liberalizm diye adlandırılırken; devlet yetkesinin her anlamda ve her alanda kısıtlanması, bu yetkeyi elinde tutanların toplumun yapıtaşları bireylerin yaşamlarını nasıl yönlendireceklerine herhangi bir gerekçe ileri sürerek hiçbir şekilde karışmaması gerektiğini savunan, devletin toplumsal ve kültürel yaşamın düzenlenmesinde hiçbir belirleyici rol üstlenmemesi gerektiğinin altını koyultarak çizen ve somut anlatımını "En iyi hükümet en az hüküm edendir" sözünde bulan öğretiye ise siyasal liberalizm denmektedir.

  Siyaset felsefesi, liberal siyaset kuramı ile yakından ilişkili özgürlük, hoşgörü, kişisel haklar, kurumsal demokrasi ve hukuk yasaları gibi ilkelerin felsefece dayanaklarını inceler. Liberallere göre, siyasal kuruluşlar siyasal ve toplumsal çıkarlardan bağımsız olarak kişisel çıkarların korunmasına ve sağlanmasına yaptıkları katkılar bağlamında meşrulaşırlar.

  Liberal düşünürler, gerek her toplum ve kültürün kendi sonunu kendi içinde taşıdığı düşüncesine gerekse siyasal ve toplumsal kuruluşların insanı daha iyiye doğru dönüştürme gibi bir amaç taşımaları gerektiği görüşüne karşı çıkarlar. Liberal felsefecilere göre, maddi olsun manevî olsun her kişinin kendi amaçları vardır ve bu amaçlar başkalarınınkiyle doğal olarak uyum içinde olmadığından bireylerin amaçları uğruna neleri yapabilecekleri ile başkalarının amaçlarını hangi bakımlardan göz önüne almaları gerektiğini belirleyen kurallar belirlenmelidir. Bu bağlamda siyaset felsefesinin yapması gereken, bir yandan bireylerin ayrı ayrı isteklerine yanıt veren, bir yandan da toplumu güvence altına alan bir yaşam biçimi tasarlamaktır. Liberalizm ile felsefesi, "sol" tarafından refah ve iktidarın birkaç kişinin elinde toplanmasına karşı hiçbir savunması olmayan ve insanın toplumsal ve siyasal doğasına ilişkin herhangi bir çözümlemeden yoksun "özgür pazar ideolojisi" olmakla eleştirilir.

  Liberalizme yöneltilen bir başka temel eleştiri de liberalizmin toplumsal etkeni arka plana iterek toplumlardan ayrı bireylerin ya da soyut kuralların bulunduğunu kabul etmesidir.

  "Sağ"ın liberalizme yönelik en temel eleştirisi ise yerleşik kurumlara ve geleneklere duyarlı olmaması ve bireysel özgürlüğün artırılmasında toplumsal yapılara ve sınırlamalara gereksinim olduğunu göz ardı etmesidir.
  alıntı: www.felsefe.gen.tr/sozluk.asp
  (goodboyum 25.12.2009 02:47 ~ 25.12.2009 12:31)
 8. erkincilik, bireyin ve serbestliğinin önünü açan siyasi akım.
  (diyojenist 09.03.2012 21:27)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.