numerus clausus

  kapalı adet, tahdîdî olarak sayılmış anlamına gelir. sayılanlarla sınırlıdır, eklemeler getirilemez.
  (15.12.2008 04:42)

karum

  tarihte orta anadolu'da kurulmuş ticaret bölgesidir. ege'nin kolonisi gibidir.
  ege'de iyonlar ve fenikeliler arasında yapılan ticaretin dengi, burada hattiler ve asurlular arasında yapılmıştır.
  (15.12.2008 04:39)

güneş çarpması

  güneş ışınlarının doğrudan kişinin başına gelmesi veya kişinin çıplak olarak uzun süre güneşe maruz kalması sonucunda ortaya çıkan kötü durumdur.
  güneş çarpması neticesinde vücudun çeşitli bölgelerinde yersel birtakım yanıklar olur. bu yanıklar üçüncü dereceyi geçmeyen yanıklardır.
  kural olarak baş ağrısı oluşturur. beynin tembihi sonucu şuur bulanıklıkları, hezeyanlar ve hatta hallüsinasyonlar ortaya çıkabilir.
  güneş çarpması, sıcak vurması ile birlikte olduğunda hararetin kırk üç dereceye kadar çıktığı görülmüştür.
  ölüme ender olarak yol açmakla birlikte yine de bunun da olması olanaksız değildir. ölüm, nefes almanın ve dolaşımın felcine bağlı olarak ortaya çıkan koma sonucunda meydana gelir.
  güneş çarpmasında otopsi bulguları karakteristik değildir. bazı vak'alarda beyinde nokta şeklinde kanamalara rastlanabilir.
  (15.12.2008 04:35)

federasyon

  federe devletlerin biraraya gelerek bir federal devleti oluşturmalarıyla kendini gösteren bir yapılanma türüdür. medeni yasaları, ceza yasaları gibi temel yasal sistemleri kendine has olmakla ve rüştü yaşı, idam cezasının bulunup bulunmaması gibi çok çeşitli konularda farklılık göstermekle birlikte bir tek federal anayasa'nın üstünlüğüne inanmış, bağlanmış devletler topluluğudur. konfederasyonlardan farklı olarak federasyonlarda devletler artık dışa karşı bir tek devlet görünümündedir. uluslararası arenada muhatap federal devletin kendisidir; örneğin hiçbir amerikan eyaletiyle bir başka devlet oturup bir uluslararası andlaşma imzalayamazlar. federal devletin ve ayrı ayrı federe devletlerin egemenlikleri arasındaki ayrım ise "seperation of powers" terimiyle ifade edilir.

  türkçe'deki karşılığı güçler ayrılığı olmakla birlikte kavram kargaşasına girilmemelidir. zira, seperation of powers ifadesi federe / federal egemenlik ayrımını anlatırken, bizdeki anlamıyla yasama yürütme ve yargı erklerinin bağımsızlığını anlatan güçler ayrılığı bu sistemde checks and balances olarak ifade edilmektedir. amerika birleşik devletleri modelinde güçler ayrılığı ilkesi tam anlamıyla benimsenmiş ve devletin bu üç erki birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. yasama, yürütme ve yargı organları olan kongre, başkan ve yüksek mahkeme birbirlerini denetlemekle birlikte aynı zamanda birbirlerine karşı sorumludurlar da. ayrıca yine amerika birleşik devletleri örneği üzerinden gidecek olursak, federe devletlerin oluşturduğu bu federal devletin başında bulunan başkan ve bizim savunma bakanlığı, dışişleri bakanlğı gibi görevleri yerine getirdiğini sandığımız şahıslar da esasen bizim sistemimizdekinden çok farklı statülere sahip olup aslında bir nevi başkan ve onun sekreterleri mahiyetindedir.
  (15.12.2008 04:33)

avrupa insan hakları mahkemesi

  ulusal mahkemelerce verilen ve kesinleşen bir yargı kararının, vatandaşı bulunduğu devletin taraf olduğu avrupa insan haklari sozlesmesi'nde veya bu sözleşmenin ek protokollerinde güvence altına alınmış haklardan birini ihlâl ettiği kanısında olan kişinin, kendi ülkesinin iç hukukunda bu karara karşı gidilecek bir başka yol, kendisine tanınmış bir başka çare olmaması durumunda başvurabileceği mahkemedir.

  strasbourg'da bulunan bu mahkemeye başvurular, hakkın doğduğu, yani iç hukukta söz konusu karara karşı izlenecek bir başka yolun kalmadığı tarihten itibaren altı ay içinde ve posta yolu ile yapılabilir. duruşmada bulunmak veya hukukî yardım almak gibi niyetlerle ilk uçağa atlayıp soluğu orada almamanız önerilir; zira, bu mahkeme yeni baştan bir yargılama yapmakla değil, sizin şikâyetinize konu olan hükmün gerçekten sözleşmede veya ek protokollerde size tanınmış bir hakkı ihlâl edip etmediğini incelemekle görevlidir ve bu incelemeyi duruşmasız, dosya üzerinden yapacaktır.

  mahkeme bir temyiz mercii olmayıp, şikâyete konu olan kararı bozmak, yeniden görüşülmesi için ulusal mahkemeye geri göndermek gibi yetkileri haiz değildir. bu mahkemeden beklentiniz, vekâlet ücreti - yargılama giderleri - çeviri masrafları vb harcamalarınızın yanında koşulları varsa maddî ve manevî tazminata hak kazanabilmek olmalıdır. ayrıca mahkeme, hükmettiği tazminatların başvurana ulaştırılmasında, yani icra sürecinde de rol oynamayacaktır.

  burada açacağınız davalarda muhataplar, devletlerdir.
  (15.12.2008 04:19)

define avcısı

  ülkemizde, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'nun ellinci maddesine göre, aynı kanunun altıncı maddesinde "korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı" olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve ayrıca mezarlıklar haricindeki alanlarda define aramaları için kültür ve turizm bakanlığı tarafından verilmekte olan izni almadan kılını kıpırdatamayacak olan avcıdır. bu izin, define arama ruhsatnamesi ile verilir.

  define aramak isteyenlere aynı süre içinde birden fazla yerde arama izni verilemez. define arama izninin başkalarına devredilmesi veya başkalarının bu iş için vekil edilmesi de mümkün değildir.

  izinsiz define arayanlara, kültür ve tabiat valıklarını koruma kanunu'nun yetmiş dördüncü maddesi gereğince bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve ağır para cezaları verilir.

  saffet, hayret, gayret, himmet... !
  (15.12.2008 04:15)

ankara üniversitesi hukuk fakültesi

  her kaliteli devlet üniversitesi'nin başına geldiği gibi, vakıf üniversitelerinin ortaya çıkmasıyla profesörleri arasında yaprak dökümü yaşanmış bir üniversitenin vaktiyle iyi isim yapmış fakültesidir. binası eskidir, demirbaşları eskidir, inek bayramı dışında aktivite yokluğuyla öğrencilerine liseden mezun olmuş hissi yaşatır, yabancı dilin gittikçe artan önemini yeterince kabullenememiştir... bazıları memleketi kurtarmaya gelmiş öğrencileriyle çoğu zaman kolluk kuvetlerinin muhatap olduğu eğitim kurumudur. ne yazık ki ülkede kalite eğitim konusunda da satın alınma zorunluluğu noktasına gelmiştir.
  (15.12.2008 04:13)

sayfa: 1...-15-16-17

Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.