taþlar yerine oturmaya baþladý 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.