nasýl ki ýktý þu pardon eþeklik oldu mubah 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.