sanat halk i��indir 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:sana
sana bakmak
sana bana vatanma lkemin insanlarna dair
sana be anam
sana benden dohuz kanka