g��lse birsel 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.