������������ocuklarla girilen komik diyaloglar 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.