karars��zl��k 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:kara
kara araba
kara atmak
kara aka beyaz gndermeler
kara bahtl kem talihli kahraman